title

CÍRCULO DE POESÍA

 

La lengua lemosina. Antología de la nueva poesía catalana.

20 Abr 2010

Catalanes

Con la selección, traducción y prólogo de Mario Bojórquez, Ediciones de media noche, dirigida por el poeta Juan José Macías, ha publicado el volumen “La lengua lemosina. Antología de la nueva poesía catalana”. Esta antología reúne el trabajo de 21 poetas catalanes nacidos entre 1967 y 1975.  Se trata de un excelente libro que se suma al conjunto de 12 libros recientemente publicados en Ediciones de Media noche.

 

 

 

Hèctor Bofill

 

«Se non è vero è ben trovato»

 

Tu o jo podem ser els més grans poetes

del món però la fortuna ens és esquiva:

no vam saber néixer a Saint Louis,

Missouri, i l’anglès que escrivim és d’estar per casa.

Com que ens criàrem massa compromesos

el castellà obliga demanar perdó.

Ni tan sols estem prou bojos per tancar-nos

dins una torre a revolucionar

el vers alemany. En comptes de llegir,

la nostra joventut s’escolà bevent

i fornicant. Tot just vam arribar a entendre

alguna cosa per patir la vergonya

dels anys morts, però a casa no hi havia

gaires llibres i el mestre explicava

el barroc repartint còmics on Velasques

s’escrivia amb essa i la realitat

es justificava en termes futbolístics.

La noia que estimàvem s’enamorà

de nosaltres i vam passar massa temps

al seu costat. El jurat, si ens llegia,

ho feia de mala gana. Ens hem tancat

la porta: editors, crítics, pensadors…

No en coneixem cap. Casualment un rapsode

ens recità durant una vetllada íntima

i s’entrabancà a la tercera estrofa.

La manca d’humilitat no es pot reprendre

a algú que no ha alçat la veu encara.

Creu-me, els elogis no són llagoters,

tu i jo podem ser els més grans poetes

del món.

 

(Poema de Calipso, 1995)

 

 

 

 

 

«Se non è vero è ben trovato»

 

Tú o yo podemos ser los más grandes poetas

del mundo pero la fortuna nos es esquiva:

no supimos nacer en Saint Louis,

Missouri, y el inglés que escribimos es casero.

Como nos criaron demasiado comprometidos

el castellano obliga a pedir perdón.

Ni siquiera estamos lo suficiente locos para encerrarnos

dentro una torre a revolucionar

el verso alemán. En vez de leer,

nuestra juventud se formó bebiendo

y fornicando. Apenas llegamos a entender

algo para padecer la vergüenza

de los años muertos, pero en la casa no había

demasiados libros y el maestro explicaba

el barroco repartiendo cómics dónde Velásquez

se escribía con ese y la realidad

se justificaba en términos futbolísticos.

La chica que queríamos se enamoró

de nosotros y pasamos demasiado tiempo

a su lado. El jurado, si nos leía,

lo hacía de mala gana. Nos hemos cerrado

las puertas: editores, críticos, pensadores…

no nos conoce nadie. Casualmente un rapsoda

nos recitó durante una velada íntima

y trastabilló en la tercera estrofa.

La falta de humildad no se puede reprender

en alguien que no ha alzado la voz todavía.

Créeme, los elogios no son halagadores,

tú y yo podemos ser los más grandes poetas

del mundo.

 

 

 

 

 

Alexandre Navarro

 

In boiram

 

Al cap i a la fi,

trobarem tots un lloc al no-res.

Marc Granell

 

Has acabat de dinar. Penses a poc a poc mentre remous el cafè

pacientment, fent dringar la cullereta contra el got

calent, com si ballaren queixals anònims dins el got de cada dia.

Penses i mires per la boca oberta, gloriós retall dels aspres murs

de casa, el carrer. Un sant de taulellets, kitsch policrom,

custodia el cantó i les veïnes que agranen la pinassa il.lustre

de la plaça nua. Els automòbils. La gent. Penses a glops,

enterbolit, en els carrers de Benimaclet; el carrer de la Rambla,

per exemple, i els seus passeigs. Els teus passeigs

amunt i avall amb la nit caient-te al damunt, a cabassades enormes,

a cabassades de terra i de pols finíssima: la pols dels morts.

La pols que cobreix tot el poble. Tota la pols.

El carrer dit de Puçol i la placa de ceràmica on diu Poble de Benimaclet,

districte de València, distància a València, un quilòmetre.

Els bufats de la plaça assumpcionista amb posat d’acaballes

anglosaxones i oblits patètits. El rei En Jaume, Iacobus Rei Gratia Rex

Aragonum i el que faça falta, li tenia molta devoció a l’Assumpta. Penses

en Jaume I i en Elx i veus l’autopista creuant l’horta, com el tramvia

i les llums de l’oblit fet amb ciment merament econòmic,

allunyat de l’alfals i el nom propi de cada pam, de cada casa,

de cada arbre estimadament concret, estimadament conegut.

Se t’ha gelat el got de vidre, com l’ànima gelada del passat.

Insisteixes foscament a recordar aquells carrerons i allò

que els passejares, ben acompanyat o a soles. No importa, ja,

a aquestes hores. Tot s’han mort o s’han fets els morts

volent-se morir. Res no importa. Les pedres no existeixen.

Res no existeix si no ho vols, ho saps, ho veus, a Benimaclet,

entre cases de velles taulades i tranquils urbanismes.

Passar la rella pel camp dels records et dol, sporgant oblits

de l’arbre particular de la memòria, Més avall, llargament, la mar;

la mar del dia d’ànimes amb les flors surant a l’aigua salada,

fent cap als ferros del port. Oh ma chéri…! No saps cap on vas.

Certes anatomies-d’un amarg eufemismes’imposen amb caires

gloriosos, glorificats com si el secret enaltimen esdevinguera necessari

per a sobreviure lentament entre desigs desdibuixats per les hores.

Comença la foscor, a boqueta nit, amb un got perplex a la mà plena

d’engrunes de vida; les mateixes engrunes que s’escolen pel terra

fins incrustar-se entre els sòlids taulells, elaborant la particular constància

de les nissagues i les famílies; llarg seguici de malnoms espectaculars,

àdhuc il.lustratius, de certes qualitats inesgotables. Oh, la pàtria!

seca la sutja del cafè, potser com nosaltres, tristes víctimes d’aquest

engany de viure. D’aquest ansiat engany de viure. Damunt el paper

ho deixes escrit amb una amarga perplexitat. Amb un indestriable

cansament que et ve de més enllà d’aquestes paraules que escrius,

com pedres del ribàs perpetu, d’aquest espremut pànic impensable.

Amb pena, perquè també pateixes a cada full i a cada paraula escrita.

Deixa-ho estar per avui. Apaga el llum. Demà més.

 

(Ex-vot, 1995)

 

 

 

 

En niebla

 

Al fin y al cabo,

encontraremos todos un lugar de nunca.

Marc Granell

 

Has acabado de cenar. Piensas despacio mientras remueves el café

pacientemente, haciendo sonar la cucharita contra el vaso

caliente, como si bailaran muelas anónimas dentro del vaso de cada día.

Piensas y miras a través de la ventana abierta, glorioso retazo de los ásperos muros

de casa, la calle. Un santo de repisa, kitsch policromo,

custodia la esquina y a las vecinas que escombran la hojarasca ilustre

de la plaza desnuda. Los automóviles. La gente. Piensas a tragos,

enturbiado, en las calles de Benimaclet; la calle de la Rambla,

por ejemplo, y sus paseos. Tus paseos

para arriba y para abajo con la noche cayéndote encima,

a carretadas enormes, a carretadas de tierra y de polvo finísimo: el polvo de los muertos.

El polvo que cubre todo el pueblo. Todo el polvo.

La calle llamada de Puçol y la placa de cerámica donde dice Pueblo de Benimaclet,

distrito de Valencia, distancia a Valencia, un kilómetro.

Los vanidosos de la plaza asuncionista con pretensiones de postrimerías

anglosajonas y olvidos patéticos. El rey Jaume, Iacobus Rei Gratia Rex

Aragonum y lo que haga falta, que le era muy devoto a la Asunción. Piensas

en Jaume I y en Elx y ves la autopista cruzando la huerta, como el tranvía

y las luces del olvido hecho con cemento meramente económico,

alejado de la alfalfa y el nombre propio de cada palmo, de cada casa,

de cada árbol estimadamente concreto, estimadamente conocido.

Se te ha helado el vaso de vidrio, como el alma helada del pasado.

Insistes oscuramente en recordar aquellos callejones y aquello

que pasaste, bien acompañado o a solas. No importa, ya,

a estas horas. Todos han muerto o se han hecho los muertos

queriéndose morir. Nada más importa. Las piedras no existen.

Nada existe si no lo quieres, lo sabes, lo ves, en Benimaclet,

entre casas de viejos tejados y tranquilos urbanismos.

Pasar la reja por el campo de los recuerdos te duele, espurgando olvidos

del árbol particular de la memoria, Más abajo, largamente, la mar;

la mar del día de almas con las flores flotando en el agua salada,

yendo hacia los hierros del puerto. Oh ma chéri…! No sabes hacia donde vas.

Ciertas anatomías-de un amargo eufemismo se imponen con ángulos

gloriosos, glorificados como si el secreto enaltecido fuera necesario

para sobrevivir lentamente entre deseos desdibujados por las horas.

Comienza la oscuridad, el anochecer, con un vaso perplejo en la mano llena

de migajas de vida; las mismas migajas que se escurren por la tierra

hasta incrustarse entre los sólidos tejados, elaborando la particular constancia

de las alcurnias y las familias; largo cortejo de motes espectaculares,

aun ilustrativos, de ciertas cualidades inagotables. ¡Oh, la patria!

Se seca el tizne del café, quizá como nosotros, tristes víctimas de este

engaño de vivir. De este ansiado engaño de vivir. Encima del papel

lo dejas escrito con una amarga perplejidad. Con un incomprensible

cansancio que te viene de más allá de estas palabras que escribes,

como piedras del ribazo perpetuo, de este estreñimiento pánico impensable.

Con pena, porque también padeces en cada hoja y en cada palabra escrita.

Déjalo estar por hoy. Apaga el luz. Mañana le sigues.

 

 

 

 

 

  

Ramon Ramon

 

Contra el desig

 

No vull saber res més del lirisme

que no és alliberament.

Manuel Bandeira

Contra el desig. Contra el mínim moviment

d’un bes que cau a l’aigua, d’un bes que esdevé ona

i després marejada i després naufragi.

Contra el desig. Contre els cotxes que aparquen

en el carrer més fosc de la ciutat,

els cotxes que s’oculten del trànsit i la llum,

els cotxes que s’aturen als barris en runes

perquè el cor és una roda punxada.

Contra el desig. Contre les platges brutes

com la roba més bruta de l’amor,

contra les platges que ningú no visita

perquè les ones són plenes de deixalles,

contre les platges on els cossos no naden

i es rebolquen per l’arena com els gossos.

Contra el desig. Contra la casa abandonada

plena de pols i de miralls amb pols,

contra la casa on entrem amb els ulls d’aigua

i n’eixem amb polsim a les parpelles,

contra els cossos que es despullen i es coneixen,

contra els cossos que es vesteixen i s’ignoren.

Contra el desig. Contra els poetes que el mascaren,

contra els poetes que fan versos com núvols

i no deixen que la llum toque els insectes,

contra la poesia que és un niu i un ocell i vola

i em fa sentir lleig i fosc com un escarabat.

Contra el desig. I contra mi mateix:

carrer sense llum on l’escarabat corre,

cotxe que busca la platja més bruta,

casa abandonada com un barri de nit,

cor negre de pols, cara fonda de mar,

naufragi, naufragi, naufragi…

 

(Contra el desig, 1999)

 

 

 

 

 

 

Contra el deseo

 

No quiero saber nada más de un lirismo

que no es liberación.

Manuel Bandeira

 

Contra el deseo. Contra el mínimo movimiento

de un beso que cae al agua, de un beso que sucede ola

y después marejada y después naufragio.

contra el deseo. Contra los coches que se estacionan

en la calle más oscura de la ciudad,

los coches que se ocultan del tránsito y la luz,

los coches que se paran en los barrios en ruinas

porque el corazón es una llanta ponchada.

Contra el deseo. Contra las playas sucias

como la ropa más sucia del amor,

contra las playas que nadie frecuenta

porque las olas arrastran mil y una porquerías,

contra las playas donde los cuerpos no nadan

y se revuelcan en la arena como los perros.

Contra el deseo. Contra la casa abandonada

llena de polvo y de espejos con polvo,

contra la casa donde entramos con los ojos de agua

y salimos con los párpados empolvados,

contra los cuerpos que se desnudan y se conocen,

contra los cuerpos que se visten y se ignoran.

Contra el deseo. Contra los poetas que lo enmascaran,

contra los poetas que hacen versos como nubes

y no dejan que la luz toque a los insectos,

contra la poesía que es un nido y un pájaro y vuela

y me hace sentir feo y oscuro como un escarabajo.

Contra el deseo. Y contra mí mismo:

calle sin luz donde el escarabajo corre,

coche que busca la playa más sucia,

casa abandonada como un barrio por la noche,

corazón negro de polvo, cara honda de mar,

naufragio, naufragio, naufragio…

 

 

 

Datos vitales

 

Hèctor Bofill nació en Badalona, Barcelonès el 28 de enero de 1973, estudió derecho, es autor de Poema de Calipso. Barcelona: Columna, 1995, La reconstrucció de l’aristocràcia. Barcelona: Proa, 1999 y La revolució silenciosa. Barcelona: Proa, 2001.

 

Alexandre Navarro nació en València, L’Horta el 23 de mayo de 1972, es autor de Desgracià la pluja les banderes. Alzira: Germania, 1995, Ex-vot. Sagunt: Fundació Bancaixa, 1995, No em moriré d’amor. Puçol: Associació Cultural Vianants – L’Aljamia, 1995, Criatura del demà. Valls: Cossetània, 1998, Antara. Alzira: 7 i mig, 1999, A l’entrada del temps fosc. Barcelona: Columna, 1999, Lluny de Mitilene. Almussafes: Ajuntament, 1999, Ofici del castell. Vall d’Uixó: Ajuntament, 1999, Opus incertum. Barcelona: Columna, 2000 y Genet del vell país. València: Brosquil, 2003.

 

Ramon Ramon nació en Catarroja, L’Horta en 1970, es editor literario de la prestigiada revista Afers, ha publicado los siguientes libros de poesía: A tall d’incendi. Catarroja: Ajuntament de Catarroja, 1991. Primavera inacabada. València: Tres i Quatre, 1995. Contra el desig. Amós Belinchón ed., 1999.

Share Button

Escribe un comentario