Xochitlajtoli: Fernanda Lorenzo Ortiz

Leemos poesía en lenguas originarias de México a partir de Xochitlajtoli, serie que coordina Martín Tonalmeyotl. Ahora leemos a la poeta Fernanda Lorenzo Ortiz. Fernanda Sê’esàví. (Couilotlatzala, Metlatonoc, Guerrero). Pertenece a la cultura Ñuu Savi. Licenciada en Derecho, egresada del Centro Universitario del Pacífico Sur, fue secretaria en atención juvenil del Comité Ejecutivo Estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; fundadora de la Asociación Civil “Na ka´an xa´a na nda´avi” (Organización de Defensa Indígena). Culminó los diplomados: Proceso penal acusatorio y oral; Derechos Humanos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Certificada como intérprete traductor en los servicios legales con enfoque de justicia social;. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Desarrollo Comunitario e interculturalidad y colabora en el colectivo Gusanos de la memoria.

 

 

Râ ché

Nìxíta ra ìchì tìxin îxto
sàká’a yû’ú ra xáso’o si’i ra:
“xa kua’ain, si’í”.
In chitú tìva
leka nú sòkò ra
na’a ka kua´an ra xa´a níma ra;
ichí nú kandú’ú tindó’o,
ka’ayú kua’a kaa tûxii nú ñu’ún,
kita níma ra ndáchia kua’an ña xi’in tìva vali,
in sísò xáku tina kua’an ri xi’in ndàtí ra.
Ndinnnnnn ndinnnn ndinnnn…
Xíkàn ini kampana xa’a níma ra nú ñu’ún,
nìkoyoo tìkui ì’ìvà nuú na
saku’úva rá yàvi.
Ini chiyo íchi’íma kee ì’ìmà
ñà xii nùú ita kùaán,
in nda’ayù ko’ó na xi’in ñu’un tíma,
mií kìví tata Aurelio Armenta,
nda tìva va kú ra kíxà ra kìví ndii.

 

El viejo

Arrancó su machete debajo del otate
y le cantó a su esposa:
“ya me voy, madre”.
Sobre su hombro
el morral lleno de mariposas
y al encuentro de su níma madrugó;
en el sendero de la tormenta,
balazos salpicaron la tierra de color encarnado,
su espíritu voló junto a las velitas;
los perros custodiaron su sombra.
Ndinnnnnn ndinnnn ndinnnn…
Las campanas suspiraron su alma terrenal,
gotas ardientes en las mejillas plañideras
salaron las honras fúnebres.
El humo emergido del incensario
incineró las flores de cempasúchil,
gritos encendieron el vacío,
un vacío cuyo nombre es Aurelio Armenta
y vuela como mariposa en día de muertos.

 

 

 

Kúñu´ún

Koo mí xu’ún yó’o,
ná ku’uì nú kani tàchí nùú;
kachi, Sàta lo’o.
Xìndikùn ri xa’a ndiva’ayu chí inka xiyoo,
tìkùndù nú xìnú ri kìxaa ká’avi kìví xínunu yòó xaa
ñà koo tu’un xa’a ri.
Ndasi nà ri ve’e kaa ni koe ko’o ri nia ndaku’ún ri nù’u ri
ituunnn túúnnn tùn tún tùùnnn!
Ísikí nda´a ri xi’in ì’ìvà nùú karana,
ta kána ri savi kuñu’ún;
xíto ri inka xiyo ta kúvi ku’un ri.
Kîxaa tìtóso chu’un ri kìví ndañu’ún Sàta lo’o
ndakua kitaxíyo ri sàtá kavá,
sá ndakuin sinda´a kùndutá má’añu ñuu nìkà’àn na:
“nìxì’ì va sê’eún”
Xà’àvì ñuu na kán ndaachí tùmi ri.

 

 

 

Montaña

Aquí no hay caudal,
corro a donde me exhale el viento;
dijo la Paloma.
Persiguió los rastros del coyote hacia al norte,
su tronco contó los retornos de la luna llena
en los días de su ausencia.
Enjaularon a la astuta sin beber ni aguzar los dientes
ituunnn túúnnn tùn tún tùùnnn!
Repiqueteaba las cuerdas de la jarana,
anhelaba el diluvio de la montaña;
su mirada al otro mundo se detuvo en la frontera.
El gusano medidor encaminó su silencio
hasta saltar las cuevas,
las noticias relampaguearon en el pueblo:
“su hija está muerta”
Por el camino de la barrera navegaron sus plumas.

 

 

 

Níma ndìkà vìkó che

¡koto ndó, so’o imá tuún!
Ikan kú, nú kaku ndi ta xa’anu ndi,
Ikan kú, nú xixi kiti sànà ndì;
nìkaa ichí
nùú yosó
xi’in chìko’oyó tìkui
tá sàkúvìxì láa sê’e ndi xi’in sí’i ndì;
ndàtì yaví
xíxin ndixi ni’ini,
tá sìí níma ñani ndì.
Váso nàá ini ndi xa’a yosó tinúmi
chi ndee ní ini sooko kúnia kaxia ndù’ù,
nú xa’a ndikuañu kí’in ri yàánu’u,
káva nda’a ri ñunú,
ndíkuatu ri nú níma: ndìkà vìkó che
ndá kìví ra,
ikan kuxi sê’e ndi, nà ñáni xi’in na xíkuá…
“káchi nda xìí kua’á”.

 

 

 

Níma ndìkà vìkó che

¡Miren, orejas de miel!
Allá, el lugar donde germinamos y crecimos.
Allá, el lugar donde pastorearon nuestros ganados;
se estamparon las veredas
en la cara de las llanuras
y ojos de agua
que endulzó la lengua de nuestros hijos y esposas;
piñas de maguey
filtran el agua ardiente,
une los corazones de nuestros amigos.
Nada fácil olvidar el llano de tejocotes
por el hambre que nos devora,
en el pie, toma ceniza la ardilla,
entreteje el movimiento de mano,
invoca al ánima: ndìkà vìkó che
para que, llegado el día,
allá comerán nuestros hijos, nietos y bisnietos…
“atestiguaron los abuelos”.

 

 

 

Pañu ndiaa

So’má xìníún
kìví xîkuún pa’a lo’o
ta kaachi nà koún María
ndiki’iún nú vara nda’a chíñu ve’e ñù’u;
nú kaachi vélo yó xìna´a,
ko ve’e nú ku ií pañuún ña ndíxi ndaa tundínì.
Kìví nìxaa ra xíka xi’in ndióxi,
nìka’an ra kuvindaún iki ndíka José,
tà nduu iíún
ndiki’in ra nú vara nda’a chíñu ve’e chíñu.
Kusario xi’in píxka
katún na uvi sá ti ixto’o ndó
toso nùú ve’e
tí sàkáku nà vali ísùví ndaa nú pañu.

 

 

 

Rebozo negro

El manto cubre tu cabeza
ese día en que te deshojaron tu niñez
y te disfrazaron de María
a nombre del bastón de mando de la casa del sol;
legado de nuestros antepasados,
que el templo glorifique tu chalina colmada de pesares.
Desde que el viejo mantis condujo ritos,
exhortó tu muerte en la costilla de José,
lo convirtió en tu esposo
a nombre del bastón de mando de la casa del trabajo.
El comisario y el fiscal
sujetaron dos naguales
en el vientre del hogar
quienes procrearon hijos abrazados del rebozo.

 

 

 

Xani

Nú ndiví nána iví vali,
tinúi xíto in díxi ní na kimi.
Kánda ñu’ún ini xa’ai,
ndakua kándita níma lo’oi kúnia kù’ùn ña sàtá na.
In tíndí kóòyo tìkui xa’a itún,
jour, jour, jour, kánita’an yùú ka’a ìta ye’è.
Íxákun tàchí nda’a ìkù saávi,
káni xìkò támi ñu’ún vixá nduchí iniì.
¡Kun kuiiiii sàví yùù! Káchi tìxikó lo’o,
xá’anda ndìxín ri vìkó
ñà ná kún yùú.
¡An koún xi’in kù’va an koún xi’in kù’va, kóo xi’iún kóo xi’iún!
Ndá’ayù saa yu’u kavá;
sirruunn… káchi ndio’o yá’a ri kua’an ri
sirruunn… káchi ri ndékó ri
sirruunn… tí’ívi ri ita
ta ndána’a ri kue’e ndó’o si’í.
Kùìya tá kùìya veko ùxì
vàxia suchí ini,
chi koo tatán da’a ñá xí’ì
ndakua tu’un ñuñú sándù’ùvà tìnduyú,
tu’un ndatu’ún… kú mía va’a va.

 

 

 

Sueño

El firmamento crea los seres fantásticos,
mis ojos los viste de estrellas.
Se agita la tierra por mis pies,
el latido de mi corazón desplaza la distancia.
Gotas de sereno filtra en las raíces,
jour, jour, jour, estallan las piedras bajo el agua cristalina.
El viento azota las ramas de los helechos,
la fragancia de la tierra húmeda refresca mis pulmones.
¡Kun kuiiiii sàvi yùù! Anuncia la golondrina,
sus alas intercalan las nubes
que no reboten los granizos.
¡An koún xi’in ku’uva an koún xi’in ku’uva, koo xi’iún koo xi’iún!
Balbucea el pájaro cueva;
sirruunn… rebasa el colibrí
sirruunn… vuelve a regresar
sirruunn…  besa la esencia de las flores
e imita a mamá deprimida.
En cada homenaje de mayo
llueve la nostalgia,
porque no hay remedio para la enferma,
hasta que la palabra enmelada
adorna al chilacayote,
la palabra que cuenta… lo es todo.

 

 

 

Râ loo

Koso kavai tindó’o,
ta ku’ui tavá yó’o ini kìsi mpirii.
Ndakundixi níi ti’ivi ñu’un,
ta chikuin ñu’un ichí nú kua’aún.
Kó xíniñu’ú kundo’ún
sê’e mii,
tà kó nùú kó sâtá
nda tá ísúta tina ndiaa,
ti kú ti’íva sáya’a ixto’o;
nda tá tiaka lo’o ka’a tìkui sá ndáá iniì yó’o
na kuchéi,
ndákoún yù’ù da’a tina yaa.

 

 

 

Mijito

Saltaré las ruinas,
por irte a liberar de la olla de grillos.
Me untaré las luciérnagas,
por alumbrar tu camino.
No mereces ser angustiado
hijo mío,
el misterioso es invisible
nada como el perro negro,
sirve de puente a su amo;
como pez en el agua te necesito
para cuando sea viejo,
no me abandones con el perro blanco.

 

 

 

Yuúyu

Kóoyoa nú kuandaa kondií,
táan ña tìo’o tîlanchí ka’a ìta,
káta’anua tàkù ri nda nú ndiví.
Toso kán ká’an xi’in na vali:
ná sána’à nda’a na ri
chi koto ka ka’anda ndòó nda’a na;
ná ku’un na sàví vali ke’e na tio’o ri
chi ndása, yoóso, ìtchì, yácha íyo ndani’í na.

 

 

 

Rocío

Cae sobre la otra mitad del sol,
sepulta los pies del arcoíris en el río,
traza el pabellón hasta el cielo.
El arco vocea a los niños:
no apunten con el dedo
porque el filo de la caña, les va a cortar los dedos;
vayan los sàví vali a tentar las raíces en el arroyo
porque metlapil, metate, machete, hacha han de encontrar.

 

También puedes leer